ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹಾಡಬೇಡ ಅಂದರು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್…. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ….? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಹನುಮಂತು ಹಾಡಲಿಲ್ಲಾ…

56

Watch ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹಾಡಬೇಡ ಅಂದರು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್…. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ….? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಹನುಮಂತು ಹಾಡಲಿಲ್ಲಾ…